[Romero Britto] New Blue Dog

[Romero Britto] New Blue Dog

크기          35.2 x 35.2cm (open edition, 2014)

소재          캔버스에 디지털 프린트

추정가      800,000 ~ 1,500,000(원)

비고          액자 포함

 

*본 작품은 최종 낙찰금액(수수료 제외)의 5% 지파운데이션에 기부합니다.

    ₩500,000가격